Τα Πρότυπα και τα υπομνήματα (Standards and drafts) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτυποποίησης (Comite Europeen de Normalisation – CEN) αποτελούν εκδόσεις (επιστημονικά συγγράματα) που χρησιμοποιούνται ως κανόνες, σημειώσεις ή ερμηνείες επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Τα επίσημα πρότυπα (Formal European Standards) που συντομογράφονται ως «ENs» έχουν μεγάλο βάρος καθώς αποτελούν και εθνικά πρότυπα για κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε. Τα υπομνήματα Ευρωπαϊκών Προτύπων (Draft European Standard) που συντομογράφονται ως «prEN» αποτελούν πρότυπα υπό εξέλιξη.

Εκτός από Πρότυπα (ENs) η CEN συντάσσει και άλλα έργα όπως τα CWA (CEN Workshop Agreement), τα TSss (Technical Specification) και τα TRs (Technical Report)

Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας προώθησης αυτών των προτύπων είναι ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης). Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ:

«Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο ΕΛΟΤ αναπτύσσει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα πιστοποίησης με σκοπό την απονομή σημάτων συμμόρφωσης και τη χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης, τα οποία υποδηλώνουν τη συμμόρφωση προϊόντων, υπηρεσιών, διεργασιών, δραστηριοτήτων, οργανισμών, συστημάτων, προσώπων ή και συνδυασμό τους με τις απαιτήσεις τυποποιητικών εγγράφων. Ανώτατο όργανο αξιολόγησης, απονομής σημάτων και χορήγησης πιστοποιητικών συμμόρφωσης είναι το ενδεκαμελές Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους αντιπροσωπευτικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης.»

Το τι ακριβώς είναι αυτά και το πως επιδρούν στην ζωή μας και στην δουλειά μας είναι πιο απλό από όσο κάποιοι φαντάζονται. Σκεφτείτε τον ΕΟΤ (τον εθνικό οργανισμό φαρμάκων) που για λογαριασμό των πολιτών πραγματοποιεί ελέγχους και εργαστηριακές δοκιμές σε φάρμακα και σχετικά σκευάσματα. Στον δυτικό κόσμο λοιπόν, που η μόδα των ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων επιχειρήσεων είναι ξεπερασμένη (καθότι έχουν όλα ιδιωτικοποιηθεί) οι ελέγχοι αυτοί ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρίες που αναπτύχθηκαν και απλώθηκαν πέρα από τα φάρμακα σε κάθε είδους προϊόν και δραστηριότητα.

Η ευρωπαική ένωση ανέθεσε σε κάποιες εταιρίες (μια εκ των οποίων είναι η ISO και η άλλη η CEN) να παράγουν κοινά αποδεκτές πρακτικές για όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ, όπως για παράδειγμα το πολύ γνωστό ISO 9000 που αφορά σε βασικές αρχές λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Όταν μια εταιρία παρουσιάζεται ως πιστοποιημένη κάτα ISO 9000, στην πράξη αυτό που έχει γίνει, είναι ότι έχει πάει κάποια ιδιωτική εταιρία ελεγκτών (πχ TuV) και έχει ελένξει την εταιρία στο κατά πόσον πράγματι κάνει ότι περιγράφει η εν λόγω πιστοποίηση. Το ίδιο γίνεται και σε όλες τις πιστοποιήσεις. Η ύπαρξη πιστοποίησης δεν σημαίνει τίποτα άλλο πέρα από αυτό και είναι σύνηθες μάλιστα πολλές εταιρίες να είναι πιστοποιημένες χωρίς ποτέ να έχει γίνει κάποιος έλεγχος και χωρίς ποτέ φυσικά να έχει ακολουθηθεί κάποιο πρότυπο.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι τα πρότυπα αυτά καθ εαυτά δεν αποτελούν σοβαρά έργα, απλά ότι η πιστοποίηση αυτή καθ εαυτή δεν αποτελεί εγγύηση ότι το πρότυπο ακολουθείται και φυσικά δεν απότελεί εγγύηση ποιοτικού αποτελέσματος.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται όλα τα σχετικά με την καμινάδα πρότυπα της CEN και τα αντίστοιχα του ΕΛΟΤ (αν υπάρχουν).

EN 14297:2004 > Chimneys – Freeze-thaw resistance test method for chimney products / ELOT EN 14297 > Μέθοδος ελέγχου θερμοπερατώτητας καμινάδων

EN 1856-1:2009 > Chimneys – Requirements for metal chimneys – Part 1: System chimney products / ELOT EN 1856-1 > Μεταλλικές καμινάδες – μέρος 1ο : προϊόντα μεταλλικών καμινάδων

EN 1856-2:2009 > Chimneys – Requirements for metal chimneys – Part 2: Metal flue liners and connecting flue pipes / ELOT EN 1856-2 > Μεταλλικές καμινάδες – μέρος 2ο: μεταλλικοί αγωγοί και σωλήνες σύνδεσης

EN 13384-3:2005 > Chimneys – Thermal and fluid dynamic calculation methods – Part 3: Methods for the development of diagrams and tables for chimneys serving one heating appliance / ELOT EN 13384-3 > Μεθόδοι υπολογισμού θερμοπερατότητας και υδροδυναμικής – μέρος 3ο: κατασκευή διαγραμμάτων και πινάκων για καμινάδες που αφορούν μια συσκευή θέρμανσης

EN 13384-1:2002+A2:2008 > Chimneys – Thermal and fluid dynamic calculation methods – Part 1: Chimneys serving one appliance / Μεθόδοι υπολογισμού θερμοπερατότητας και υδροδυναμικής – μέρος 1ο: καμινάδες που αφορούν σε μια συσκευή θέρμανσης (δεν διατίθεται από ΕΛΟΤ)

EN 13384-2:2003+A1:2009 > Chimneys – Thermal and fluid dynamic calculation methods – Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance / Μεθόδοι υπολογισμού θερμοπερατότητας και υδροδυναμικής – μέρος 2ο: καμινάδες που αφορούν σε άνω από μια συσκευές θέρμανσης (δεν διατίθεται από ΕΛΟΤ)

EN 15287-1:2007 > Chimneys – Design, installation and commissioning of chimneys – Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances / ELOT EN 15287-1 > Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία καμινάδων – μέρος 1ο: συσκευές με ανοιχτό θάλαμο καύσης

EN 15287-2:2008 > Chimneys – Design, installation and commissioning of chimneys – Part 2: Chimneys for roomsealed appliances / Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία καμινάδων – μέρος 1ο: συσκευές με κλειστό θάλαμο καύσης (δεν διατίθεται από ΕΛΟΤ)